Административни услуги

За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси :
1. За издаване удостоверение за наследници – 3.00лв.;
2. За издаване удостоверение за идентичност на имена – 3.00лв.;
3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 3.00лв.;
4. За издаване на дубликати на удостоверения за раждане или граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 3.00лв.;
5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 3.00лв.;
6. За издаване на удостоверение за родствени връзки – 3.00лв.;
7. За адресна регистрация и /или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес –3.00 лв.;

8. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 10.00лв.;
9. За всички други видове удостоверения, служебни бележки и справки по искане на граждани – 3.00лв.;
10. за преписи от документи по гражданското състояние – 3.00лв.
11. За свидетелство за едър добитък – 5 лв.
 

Не подлежат на таксуване следните услуги:
1. Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за
раждане;
2. Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за
сключен граждански брак;
3. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него;
4. Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданското състояние;
5. Учредяване на настойничество и назначаване на попечител;
6. Поддържане на регистъра на населението;
7. Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;
8. Издаване на служебна бележка, удостоверяваща присъствие на погребение.

По производства за продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 2 %
от стойността на сделката.
По производства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса, както следва :
1. За жилищни имоти – 1.00лв.
2. За нежилищни имоти – 5.00лв